ដាំត្រសក់តាមបច្ចេកវិទ្យាទំនើប ដោយមិនប្រដី. growing cucumber by modern technology without using land

ខ្ញុំសូមជូនពរកសិករខ្មែរបានទទួលជោគជ័យ និងសូមបួងសួងវិស័យកសិកម្មនៅប្រទេសកម្ពុជាឲ្យកាន់តែមានការីកចម្រើន។