របៀប​ផលិត​មេផ្សិត​ចំបើង​ងាយៗ​ ជំហាន​ទី​ 1

ខ្ញុំសូមជូនពរកសិករខ្មែរបានទទួលជោគជ័យ និងសូមបួងសួងវិស័យកសិកម្មនៅប្រទេសកម្ពុជាឲ្យកាន់តែមានការីកចម្រើន។