បច្ចេកទេសបណ្ដុះផ្សិតចំបើងបែបចំហុយ Mushroom producing in Khmer

ខ្ញុំសូមជូនពរកសិករខ្មែរបានទទួលជោគជ័យ និងសូមបួងសួងវិស័យកសិកម្មនៅប្រទេសកម្ពុជាឲ្យកាន់តែមានការីកចម្រើន។