របៀបបណ្តុះផ្សិតឱ្យទទួលបានទិន្នផលច្រើន

ខ្ញុំសូមជូនពរកសិករខ្មែរបានទទួលជោគជ័យ និងសូមបួងសួងវិស័យកសិកម្មនៅប្រទេសកម្ពុជាឲ្យកាន់តែមានការីកចម្រើន។